Bakalárska práca – Anonymné siete

Názov

Anonymita v počítačových sieťach s využitím onion routingu

Cieľ

Jedným z nástrojov na zabezpečenie anonymity pri komunikácii v počítačovej
sieti je technika onion routing navrhnutá Reedom, Syversonom a Goldschlagom
a patentovaná v roku 1998 americkou armádou. TOR (The Onion Router) je
počítačovou aplikáciou umožňujúcou využívať protokol onion routing každému
a má celosvetovú užívateľskú bázu. Cieľom práce je popísať anonymné siete,
protokol Onion Routing a aplikáciu TOR, pričom sa zameria na bezpečnosť
ich paradigiem a implementácií. Práca prinesie prehľad existujúcich analýz
bezpečnosti TORu, jeho slabín a opíše podobné protokoly, ktoré tieto problémy
nemajú. Práca by mala zahŕňať aj implementácie vybraných útokov, prípadne
navrhovaných riešení.

Abstrakt

Práca sa zaoberá anonymnými sieťami a poskytuje prehľad konkrétnych návrhov a
implementácií. V prvej časti práca najprv zavádza terminológiu a ďalej sa snaží pod-
robne popísať vybrané siete a uviesť zoznam ďalších sietí a štandardných útokov s ich
stručným opisom. V druhej časti sa snaží detailne analyzovať protokoly Onion routing
a Tor, zdôvodniť použitie jednotlivých schém a vysvetliť použitie niektorých útokov.

Download

Verzia na stiahnutie
Prezentácia z obhajoby

Share and Enjoy:
  • Print
  • Digg
  • StumbleUpon
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Yahoo! Buzz
  • Twitter
  • Google Bookmarks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>