PHP blank page and no error.

Usually on the production server are error messages turned off.
So if your script generates an error and therefore terminates, nothing will be displayed.

For resolving this problem, just turn on error displaying while debugging this error:

error_reporting(E_ALL);
ini_set('display_errors', true);

Note that this error reporting setting is not recommended, because is not safe to displaying innards of your web application to third parties.

I have once spent 1 hour of my life complaining (and binary searching) my error because of not knowing this information.
Recently, I forgot about this a spend this hour once again 🙂

I hope that this piece of information will save your time and your nerves too 🙂

C++ vs C#

Za pomoci sociálnych sietí som sa dostal k článku, ktorý podľa môjho názoru kvalitne porovnáva výkonnosti C++ a C#.

Článok: http://www.codeproject.com/KB/cross-platform/BenchmarkCppVsDotNet.aspx

Priznám sa, nečítal som si ho celý od slova do slova, len som si ho preletel. Hlavné pozorovania ktoré som učinil sú:
Continue reading “C++ vs C#”

Poznámky k predmetu Neurónove siete

Počas jednodňového učenia sa na tento predmet (čo vonkoncom nie je dostatok času) som si písal poznámky.
Ku každej otázke a podotázke som sa nejakým spôsobom vyjadril. Pre záujemcov o túto tému si odporúčam pozrieť zdroje, ktoré sú uvedené na konci poznámok.
Neručím za pravdivosť informácií.

Akékoľvek pripomienky alebo doplňujúce informácie vrelo uvítam.

Poznámky k predmetu Neurónové siete.

Poznámky k predmetu Teória kódovania

V tomto texte som sa snažil v krátkosti spísať hlavné časti predmetu Teória kódovania. Text obsahuje hlavne zoznam kľúčových slov a ich vzájomných prepojení.

Poznámky z teórie kódovania.

Hlavné témy:
Nerovnomerné kódy: Shannonov,Fanov a Huffmanov. Craft-McMillanova nerovnosť. Optimálne kódy.

Markovové kódy.

Lineárne kódy, Cyklické kódy a Boose-Chandhury-Hocquenhem-ove kódy.
Dekódovanie pomocou kontrolných matíc, syndrómov chýb, polynómov a metóda error-trapping.

Poznámky k predmetu Operačné systémy

Napísal som krátky abstrakt k predmetu Operačné systémy na našej škole. Je založený na už postarších skriptách. Materiál neprebehol kontrolou z tretej strany, takže všetky informácie používate na vlastné riziko.

Samozrejme budem rád, ak hocikto navrhne zlepšenie obsahu.

Škola: FMFI UK
Vyučujúci: Richard Ostertág.
Skriptá (jediný zdroj): http://hq.alert.sk/~mandos/fmfi-uk/Informatika/Operacne Systemy/skripta/os.pdf

Abstrakt: os_abstract.pdf

ACM Qualification at Comenius University

Úvod

Každý rok sa na Univerzite Komenského organizuje výber “najlepších programátorov” (úvodzovky sú preto, lebo ide o “rýchlostné programovanie”) pre súťaž ACM.

Vyberačom príkladov a “rozhodcom” je Mišof – Michal Forišek, čo je v informatickej komunite pomerne známe meno.

Continue reading “ACM Qualification at Comenius University”

ACM CTU Open Contest 2010

Z skratiek sa nedá veľa pochopiť, ale postupne.

Úvod
Súťaž sa konala 23.10.2010 na FIIT v Bratislave. Hlavným organizátorom bolo ČUT (niečo ako STU u nás). Úlohy sa riešili paralelne na troch miestach (Brno, Bratislava, Praha).

ACM (ICPC) je tímová (3 ľudia) programátorská súťaž pre vysoké školy. Táto súťaž bola pre niektoré univerzity aj kvalifikácia na regionálne kolo (vo Wroclavi).

Domovská stránka.

Priebeh
Riešilo sa 5 hodín a bolo 9 príkladov. Náš tým vyriešil 4 príklady.
Continue reading “ACM CTU Open Contest 2010”

Letný Tábor Trojstenu 2010 – Lom nad Rimavicou

Tábor pre stredoškolských matematikov, fyzikov a informatikov sa uskutočnil na konci augusta v roku 2010 na strednom Slovensku. Tábor trval 8 nocí a mimo odborného programu sa športovalo a hralo veľa kolektívnych (logických, behavých, spoločenských, ) hier. Na konci tábora sa rozdala anketa pre účastníkov, kde väčšina účastníkov napísala, že sa im na tábore veľmi páčilo.

Tábor pre študentov tretieho stupňa (tj. stredných škôl) riešiacich semináre z matematiky, fyziky a informatiky sa uskutočnil medzi dňami 29.08.2010 a 07.09.2010 v Lome nad Rimavicou na rozhraní Veporských vrchov a Poľany. Občianske združenie Trojsten združuje stredoškolské semináre KMS, FKS a KSP. Na tento tábor takisto prispel fond pre podporu výskumu a vývoja APVV.

Vedúci seminárov, medzi ktorými som bol aj ja, pripravovali program pre 42 detí na 8 nocí. Čas strávený na takomto tábore sa dá rozdeliť na tri typy: odborný program, hry a voľný čas.
Continue reading “Letný Tábor Trojstenu 2010 – Lom nad Rimavicou”