Poznámky k predmetu Neurónove siete

Počas jednodňového učenia sa na tento predmet (čo vonkoncom nie je dostatok času) som si písal poznámky.
Ku každej otázke a podotázke som sa nejakým spôsobom vyjadril. Pre záujemcov o túto tému si odporúčam pozrieť zdroje, ktoré sú uvedené na konci poznámok.
Neručím za pravdivosť informácií.

Akékoľvek pripomienky alebo doplňujúce informácie vrelo uvítam.

Poznámky k predmetu Neurónové siete.

Poznámky k predmetu Teória kódovania

V tomto texte som sa snažil v krátkosti spísať hlavné časti predmetu Teória kódovania. Text obsahuje hlavne zoznam kľúčových slov a ich vzájomných prepojení.

Poznámky z teórie kódovania.

Hlavné témy:
Nerovnomerné kódy: Shannonov,Fanov a Huffmanov. Craft-McMillanova nerovnosť. Optimálne kódy.

Markovové kódy.

Lineárne kódy, Cyklické kódy a Boose-Chandhury-Hocquenhem-ove kódy.
Dekódovanie pomocou kontrolných matíc, syndrómov chýb, polynómov a metóda error-trapping.

Poznámky k predmetu Operačné systémy

Napísal som krátky abstrakt k predmetu Operačné systémy na našej škole. Je založený na už postarších skriptách. Materiál neprebehol kontrolou z tretej strany, takže všetky informácie používate na vlastné riziko.

Samozrejme budem rád, ak hocikto navrhne zlepšenie obsahu.

Škola: FMFI UK
Vyučujúci: Richard Ostertág.
Skriptá (jediný zdroj): http://hq.alert.sk/~mandos/fmfi-uk/Informatika/Operacne Systemy/skripta/os.pdf

Abstrakt: os_abstract.pdf

Prirodzené kubické spajny (Spline)

Dnes pokračujem v štúdiu numverickej matematiky. Ako som si za tie roky učenia uvedomil, je efektívne si teóriu vyskúšať aj v praxi. A tak som sa trocha pohral s kubickými spline-ami. Pre záujmcov jazykovedy: názov spline pochádza z námorníctva, išlo o nástroj, ktorý aproximoval “najhľadšiu” (s minimálnou krivosťou = curvature) krivku cez dané body.

Síce Čebyševové polynómy aproximujú funkcie najpresnejšie zo všetkých polynómov, tak mimo aproximovaného intervalu prichádza k veľkým odchýlkam nazývanými ako
Continue reading “Prirodzené kubické spajny (Spline)”

Čebyševové polynómy

Definujeme si jednoduchú rekurentnú reláciu pre polynómy. Nič svetuborné.
Potom si povieme, že je to vlastne rekurentná relácia s parametrom x. Riešením jej charakteristického polynómu sú pre |x|<1 komplexné čísla. Navyše to vychádza tak pekne, že vieme substituovať cos(fi) za x a máme rovno goniometrický tvar komplexného čísla.

Pridaním začiatočných podmienok sme dostali jednoznačné riešenie a spätnou substitúciou vzťah Continue reading “Čebyševové polynómy”